Joustovapaa

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN  TES:  22§  Joustovapaa

A  Sovitaan:  Työntekijä ja työnantaja voivat sopia vaihdettavaksi joustovapaaksi:

  1. 16§: Lisä- ja ylityö
  2. 17§ 1 mom: Iltatyölisä
  3. 18§: Lauantaityökorvaus
  4. 19§: Sunnuntai- ja aattopäivälisä
  5. 25§ 23 mom : Vaalitoimitsijanpalkkio, kustakin vaalista yksi joustovapaapäivä
  6. P-palkkaliitteen 6 kohta: Korvaus postinjakelun tilapäisestä urakoinnista

- 36§: lomaraha 

- muun vapaan vaihtamisesta joustovapaaksi

B Oikeus: Työntekijällä on oikeus vaihtaa joustovapaaksi:

  1. 17 § 2 mom : Yötyölisä
  2. D-palkkaliitteen 3§ 3 mom: Yökorotus

- vuosilomalain mukainen säästövapaa

C. Siirretään: Joustovapaaksi siirretään automaattisesti:

  1. 9§ 9 mom: Liukuvan työajan ylityksen kertymä
  2. 23§ 1-2 mom: Vuosityöajan lyhennys, koskee 38,15 viikkotyöaikaa. Kyseessä  vuosilomalain piirissä olevien työajan lyhennys.

Joustovapaan maksimit (TES 22§ 7 – 8 mom)

 A-kohdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja B-kohdan 1 ja 2 osalta enintään 38 t 15 minuuttia.

- Voidaan kasvattaa 153 tuntiin, jos sovitaan kutakin 38 t 15 min jaksoa kirjallinen yksityiskohtainen joustovapaan pitämisen ajankohdasta.

- Paikallisesti voidaan sopia (ta / lm), että kertymä on yli 153 t, sovittava kirjallinen yksityiskohtainen joustovapaan pitämisen ajankohdasta.

C- kohdan 1 kertymä maksimissaan 20 t

C- kohdan 2 kertymä maksimissaan 40 t, paitsi palkkaliitteen D työssä enintään 62 t.

- Paikallisesti voidaan sopia (ta / lm), että kertymä on edellä mainittua suurempi. Edellytyksenä on, että työntekijän kanssa sovittu kirjallinen yksityiskohtainen joustovapaan pitämisen ajankohdasta.

Joustovapaasaldon pitäminen (TES 22§ 9 – 19)

Sovittava kirjallisesti, ellei ole tehty yksityiskohtaista ohjelmaa.

- Jos työntekijä haluaa muuttaa ohjelmaa, siitä on tehtävä esitys työnantajalle kuukautta ennen vapaan ajankohtaa.  Työnantajan ilmoitettava kahden viikon kuluessa hyväksyykö muutosesityksen. Jos ei hyväksy, vapaa pidetään alkuperäisen ohjelman mukaisesti

- Työnantajalla oikeus muuttaa sovittua ajankohtaa painavasta syystä. Jos vapaa merkitty työvuoroluetteloon, ajankohtaa voidaan muuttaa vain TAL:n 35§ 2 mukaisesti painavasta syystä tai sopimalla.

- Jos usea työntekijä pyytää samalle ajankohdalle joustovapaata, etuoikeus ensisijaisesti pisimpään työsuhteessa olleella.

C-kohdan 1 (liukuva työaika) vapaa on pidettävä seuraavan kalenterivuoden aikana.  Vapaa annetaan työntekijän vuosiloman yhteyteen, ellei muuta sovita.  Jos vapaata ei pidetä, se maksetaan rahana.

C-kohdan 2 (vuosityöajan lyhennys) vapaa pidettävä seuraavan kalenterivuoden aikana, ellei sovita yksityiskohtaista ohjelmaa. Vapaan pitämisestä on sovittava 30.3 mennessä, jos ei sovita työnantaja määrää kalenterivuoden aikana pitämisen ajankohdan, mutta vapaa annettava kuitenkin, mikäli mahdollista vuosiloman yhteyteen. Työnantajalla on oikeus, ilmoitettuaan tammikuun aikana, käyttää tämän kohdan vapaasta 6 tuntia tyky-toimintaan.

Joustovapaasaldon maksaminen rahana

Työntekijällä on oikeus vaatia A-kohdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja B-kohdan 1 ja 2 osalta kertyneen joustovapaan tai sen osan korvaamista rahalla. Työnantajalla on oikeus maksaa joustovapaan kertymä tai siitä osa, rahakorvauksena, jos työntekijä ei noudata tehtyä kirjallista ohjelmaa tai sopimusta.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia lomarahan/säästövapaan mukaan kertyneen joustovapaan tai osan siitä maksettavaksi rahana. 

Työsuhteen päättyessä pitämättä oleva joustovapaa korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

Työkyvyttömyys joustovapaan aikana

Jos työntekijä sairastuu joustovapaan alkaessa, joustovapaasaldoa ei pienennetä.

Jos työntekijä sairastuu joustovapaan aikana, työkyvyttömyysaikaa ei lueta joustovapaaksi, jos työntekijä pyytää sitä ilman aiheetonta viivästystä.

Säästövapaan perusteella vaihdetun joustovapaan osalta menetellään kokonaisuudessaan vuosilomalain 25 §:n mukaisesti.