Edunvalvonta

Tietoa Työntekijäin
ryhmähenkivakuutuksesta

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on tarjonnut turvaa yli 40 vuotta
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus tarjoaa turvaa perheen välittömään toimeentuloon, kun puoliso
tai lasten huoltaja kuolee. Vakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen vuonna 1977 tekemään
keskinäiseen sopimukseen.
Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.
Vakuutusehdoissa on määritelty tarkemmin millä edellytyksillä työntekijä on vakuutettu. Vakuutus
on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-ajalla.
Vakuutuksen ottaa ja kustantaa työnantaja.
Työntekijä säilyy vakuutettuna kolme vuotta työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhde päättyi
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, säilyy henkilö vakuutettuna viisi vuotta.
- Tässä on hyvä huomata, että kun henkilö alkaa saada vanhuuseläkettä tai hän on täyttänyt 68
vuotta, eikä hänellä ole enää voimassa olevaa työsuhdetta, ei henkilö ole enää vakuutettu. Eli tuo
kolmen vuoden eräänlainen ”jatkoturva” ei koske vanhuuseläkeläisiä tai yli 68-vuotiaita, jotka eivät
ole ehtojen mukaisessa työsuhteessa. Meille tulee jonkin verran hakemuksia, joissa edunjättäjä on
ollut kuollessaan vanhuuseläkkeellä eli ei enää vakuutettuna, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen
korvauspäällikkö Heli Lagerblom.
Työmarkkinaosapuolet sopivat vuosittain vakuutuksen vakuutusehdoista ja korvausummista
Työntekijän kuollessa vakuutuksesta maksetaan edunsaajille vakuutusehdoissa mainittu
korvaussumma. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.
Korvaussumma muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta, joka
maksetaan, jos vakuutettu työntekijä on kuollut tapaturmaisesti. Perussumman suuruus määräytyy
vakuutetun kuoliniän mukaan.
- Vuoden 2019 vakuutusehdoissa muuttui vain vakuutuksenantajia koskeva ehtokohta 4.1. eli
vakuutettujen kannalta ehtoihin ei tullut mitään oleellisia muutoksia. Perussummaa ja
lapsikorotuksen määrää korotettiin prosentilla vuodesta 2018, kertoo Lagerblom vuoden 2019
ehdoista.
Korvauksen hakeminen
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti
Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla (www.trhv.fi) tai täyttämällä
korvaushakemuslomake, joka löytyy myös kotisivuilta.
Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. Korvauspalvelun puhelinnumero on
0409 222 900 ja sähköpostiosoite: trhv@tvk.fi.
Nopea korvauskäsittely
Vuonna 2017 Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettiin 1 459 kuolemantapauksen johdosta
korvauksia 2 207 edunsaajalle. Korvaushakemuksista noin 95 % käsiteltiin kahdessa viikossa.
- Meillä on pääsääntöisesti hyvin nopea korvauskäsittely ja siksi tämä vakuutus auttaa akuutin
toimeentulon varmistamisessa, kun edunjättäjä on kuollut. Enemmän selvittämistä vaativissa
tapauksissa korvauskäsittely vie tietenkin pidemmän ajan, toteaa Lagerblom.

Tärkeä asia lyhytlomalaisille

Vuosityöajan lyhennystunnit olivat näkyvissä helmikuun  palkkalaskelmissa. Vuoden 2014 vuosityöajan lyhyennyksestä kertyneet tunnit näkyivät palkkalaskelmissa vuosityöajan lyhennystunteina. Tarkista oma vuosityöajansaldosi. Jos olit töissä koko vuoden, vuosityöajan lyhennyskertymä on n. 35t. Tarvittaessa ota yhteyttä luottamusmieheesi.

Muista tarkistaa joka kerta palkkalaskelmasi!

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huomioitava työn suunnittelussa:

13 § Työn suunnittelu

Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.

 

8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

Näitä lain tekstejä lukiessa tulee jokaisen muistaa, ettei tulevien muutosten johdosta murenneta työpaikan ilmapiiriä ja työkaverien välejä. Vastuun muutoksesta ja sen tuloksesta kantaa työnantaja.

Jos työntekijöiden mielestä uusissa työvuoroissa on työturvallisuutta tai työntekijän terveyttä uhkaavia osia tai työvaiheita, ota tarvittaessa yhteys lähimpään luottamus- tai työsuojeluasiamieheen tai pääluottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.